Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączonych w formacie PDF

Wyłączenia

 • Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki (treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte)

 • Wystąpienia pokontrolne (treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte)

 • Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. (treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski

 • Adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-706 Poznań

 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

 • Telefon: 61 854 19 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna

 

ul. Kościuszki 93 (wejście od strony al. Niepodległości 16/18)

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynkach

 • budynek B

  • Kancelaria

  • Sekretariat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

  • Sekretariat Wicekuratorów Oświaty

  • Główny księgowy

  • Zespół do spraw finansowo-księgowych

  • Wydział Rozwoju Edukacji

  • Wydział Administracyjno-Finansowy

  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego

  • Zespół do spraw Skarg i Inicjatyw Obywatelskich

  • Zespół Radców Prawnych

  • Stanowisko do Spraw Informacji i Komunikacji Medialnej

  • Inspektor Ochrony Danych

  • Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej

 • budynek C

  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu wydaje kartę, która pozwala na poruszanie się po budynku.

Obsługa klienta Kuratorium odbywa się w kancelarii na 3. piętrze w pokoju 339 (budynek B)

Istnieje możliwość obsługi klientów w wyznaczonym miejscu w holu budynku.

W kancelarii urzędu zainstalowana jest pętla indukcyjna. Urząd jest również wyposażony w przenośną pętlą indukcyjną.

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 

Plac Wolności 18

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku

 • Wydział do spraw Nauczycieli i Sieci Szkół

 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

 • Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim

 • Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

 • Zespół do spraw Archiwum Zakładowego

Do budynku wchodzi się z poziomu chodnika przez dwuskrzydłowe plastikowe drzwi. Na parterze znajduje się portiernia. W budynku jest winda. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny. 

 

Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4

Biura Delegatury w Kaliszu znajdują się na 2 piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 

Delegatura Urzędu w Koninie, ul. Spółdzielców 3

Biura Delegatury w Koninie znajdują się na 3. piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Na parterze znajduje się portiernia. W budynku jest winda. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością w wyznaczonym miejscu na parterze.

Miejsca parkingowe (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajdują się w pobliżu budynku.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4

Biura Delegatury w Lesznie znajdują się na 1. piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 

Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26

Biura Delegatury w Pile znajdują się na 1. piętrze budynku.

Budynek jest czytelnie oznakowany.

Ze szczegółowym opisem dostępności architektonicznej można zapoznać się bezpośrednio na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (link do strony zewnętrznej)

 •  

Informacje dodatkowe


Ułatwienia

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W celu załatwienia sprawy w urzędzie w Poznaniu (przy ul. Kościuszki 93), osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

W celu umówienia wizyty prosimy skierować wiadomość na adres email: kancelaria@ko.poznan.pl  na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada możliwość zmiany kontrastu tekstu oraz zmiany wielkości tekstu.

 


Inne informacje i oświadczenia

Klient może komunikować się z urzędem:

 • telefonicznie: 61 670 40 81

 • listownie  na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

 • przez email (kancelaria@ko.poznan.pl)

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ko_poznan/SkrytkaESP)

 Urząd nie posiada aplikacji mobilnej

Wytworzył:
Magdalena Świerkowska
(2020-09-23)
Udostępnił:
Wiśniewska Natalia
(2015-08-05 08:58:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Świerkowska Magdalena
(2023-11-09 15:23:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki