☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429, ze zm). Nakłada ona na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Informacje publiczne mogą zostać udostępnione w trybie art. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej czyli poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji.

Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w odbrębnych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chronioną tajemnicą.

Informacja publiczna jest udzielana bez zbędnej zwłoki – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udzielona w w/w terminie urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku – zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy.

Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje urząd nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu urzędu. Jeśli tego wniosku nie złoży postępowanie umarza się – zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.

Jeśli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie, zobowiązany jest wydać decyzję – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań

  • złożyć poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP: /ko_poznan/SkrytkaESP

  • złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w godzinach pracy urzędu (ul. Kościuszki 93, III piętro, pokój 339, budynek B).

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 110.1.41.2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie kosztu kserokopii lub wydruku poniesionego na udostępnienie informacji publicznej lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wytworzył:
Anna Kaźmierczak
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2010-05-17 11:29:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Świerkowska
(2019-10-01 15:00:07)
 
liczba odwiedzin: 1577862

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X