☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sobota 24.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do informacji publicznej

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Informacje publiczne mogą zostać udostępnione w trybie art. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej czyli poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji.

Ponadto informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chroniona tajemnicą.

Informacja publiczna jest udzielana bez zbędnej zwłoki – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udzielona w wyżej wymienionym terminie urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku – zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy.

Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje urząd nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji urząd zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu urzędu. Jeśli tego wniosku nie złoży postępowanie umarza się – zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.

Jeśli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie zobowiązany jest wydać decyzję – zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy.

Wytworzył:
Anna Kaźmierczak
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2010-05-17 11:29:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Natalia Wiśniewska
(2016-07-14 13:45:23)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X