☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot działalności i kompetencje

Wielkopolski Kurator Oświaty wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w:

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148. ze zm.);

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę − Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.);

ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)

i przepisach odrębnych, na terenie województwa wielkopolskiego przy pomocy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa;

 2. wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;

 3. współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;

 4. wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) w stosunku do:

 • organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach publicznych szkół i placówek, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych szkół i placówek,

 • dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;

 1. realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;

 2. opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

 3. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;

 4. współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;

 5. współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

 6. wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;

 7. opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;

 8. opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;

 9. współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

 10. współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;

 11. nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa;

 12. koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;

 13. wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.

 

Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.

Wytworzył:
Magdalena Świerkowska
Udostępnił:
Magdalena Świerkowska
(2019-09-25 11:40:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Świerkowska
(2019-10-04 08:27:19)
 
liczba odwiedzin: 1577919

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X