☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa ustawa z dnia z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1446)

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (postać papierowa, elektroniczna, dźwiękowa, wizualna lub audiowizualna).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przysługuje każdemu. Podlega jednak ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium

 • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania

 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien zawierać

 • nazwę podmiotu zobowiązanego

 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku

 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania

 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług

 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych

 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Składanie wniosku do urzędu

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

 • listownie na adres:

               Kuratorium Oświaty w Poznaniu
               ul. Kościuszki 93
               61-716 Poznań

 • przez email: kancelaria@ko.poznan.pl

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ko_poznan/SkrytkaESP

 • osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod w/w adresem lub w delegaturach

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, urząd zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek. W takim przypadku termin nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje wszystkich użytkowników ponownie wykorzystujących informacje sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Poznaniu do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego

 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny; nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie

Informacja sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Kuratorium Oświaty w Poznaniu może jednak nałożyć opłatę jeśli przygotowanie lub przekazane informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymagać będzie poniesienia dodatkowych kosztów.

Mogą tu zostać uwzględnione koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania albo przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Opłata kalkulowana jest indywidualnie dla każdego wniosku.

W przypadku nałożenia opłaty Urząd przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.

 

Opłatę za udostępnienie informacji publicznej na wniosek należy uiścić dokonując wpłaty na konto bankowe:

 • przelew dokonany w Polsce: NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu 42 10101469 0008 5322 3100 0000,

 • przelew dokonany z zagranicy: PL 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 NBP LP LPW

 

Zarządzenie Nr 110.1.41.2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie kosztu kserokopii lub wydruku poniesionego na udostępnienie informacji publicznej lub ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może - w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty - złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W przypadku wydania przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu następujących decyzji:

 • o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

 • o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,

wnioskodawcy przysługuje stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia do sądów administracyjnych odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawo do skarżenia do sądów administracyjnych warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie.

Wytworzył:
Magdalena Świerkowska
Udostępnił:
Natalia Wiśniewska
(2016-07-14 13:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Świerkowska
(2019-10-01 15:06:23)
 
liczba odwiedzin: 1577911

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X