☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole zewnętrzne

Rok 2020

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
ul. Dożynkowa 9H
61-662 Poznań

P/19/075 - Indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych

Wystąpienie pokontrolne

25.11.2019
-
10.01.2020

Rok 2018

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Wojewoda Wielkopolski
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ocena przygotowania Kuratorium Oświaty w Poznaniu do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wystąpienie pokontrolne

20.09.2018
-
08.10.2018

Rok 2017

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Wystąpienie pokontrolne BII.421.24.2017

28.03.2017-28.03.2017

Rok 2016

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Poznaniu
ul. Fabryczna 27/28
61-512 Poznań

1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wpłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
4) Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Protokół kontroli z dnia 28.11.2016 r.
Znak pisma: 292016110022PRO001
Znak sprawy: 292016110022

7.11-10.11.2016 r.
14.11-17.11.2016 r.
22.11.2016 r.
24.11.2016 r.
28.11.2016 r.

2.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ocena wykonywania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, gospodarowanie środkami publicznymi, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych jednostce, ocena wykonania dochodów budżetowych, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.)

Wystąpienie pokontrolne KN-X.1611.4.2016.3 z dnia 16.12.2016 r.

13.10 - 17.11.2016 r.

3.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu ul. Dożynkowa 9H 61-662 Poznań

Diagnozowanie i opieka nad dziećmi mającymi specyficzne problemy
w nauce

Wystąpienie pokontrolne I/16/012 LPO.411.014.01.2016 z dnia 26.01.2017 r.

9.11.2016-27.01.2017

4.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Realizacja przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Wystąpienie pokontrolne DKO-WNP.0915.2.2016.EL
z dnia 8.02.2017 r.

6.06.-30.06.2016

Rok 2015

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Gospodarowanie środkami finansowymi, realizacja dochodów budżetowych oraz stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.49.2015.1 z 18 listopada 2015 r.

20.07-26.08.2015 r.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu ul. Dożynkowa 9H 61-662 Poznań

System Informacji Oświatowej
1) Przekazywanie danych sprawozdawczych w bazie danych zmodernizowanego systemu informacji oświatowej
2) Wykorzystanie systemu informacji oświatowej do wsparcia realizacji zadań oświatowych
Okres objęty kontrolą:
Lata 2012-2015 (do czasu zakończenia kontroli)

Wystąpienie pokontrolne P/15/031 LPO.410.041.01.2015 z dnia 15.01.2016 r.

Pismo nr LPO.410.041.01.2015 z dn. 12.02.2016 r.

27.11-23.12.2015 r.

Rok 2014

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań

Kontrola Ogólna Archiwum Zakładowego

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego BII.421.43.2014

Zalecenia pokontrolne BII.421.43.2014 z 30 kwietnia 2014 r.

9.04.2014 r.

2.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne KN-II.1611.8.2014.5 z dnia 27 stycznia 2015 r.

15-20.10.2015 r.

Rok 2013

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
ul. Dożynkowa 9H
61-662 Poznań

Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., cz. 85/30 - woj. wielkopolskie:
1) realizacja dochodów budżetowych
2) planowanie i realizacja wydatkowania budżetu państwa
3) rzetelność ksiąg rachunkowych
4) rzetelność rocznych sprawozdań budżetowych

Wystąpienie pokontrolne LPO-4100-02-05-2013 P/13/167 z 26 marca 2013 r.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego LPO-100-02-05/2013 P/13/167 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. cz. 85/30 - województwo wielkopolskie WKO.1610.1.2013 z 17 kwietnia 2013 r.

Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 26 marca 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne LPO-4100-02-05-2013 P/13/167 z 26 marca 2013 r. z 26 marca 2013 r.

17.01-13.03.2013_r.

2.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Prowadzenie postępowań akredytacyjnych oraz przestrzeganie przepisów o dostępie do informacji publicznej w latach 2011-2013

Wystąpienie pokontrolne KN-II.1611.2.2013.4 z 7 sierpnia 2013 r.

15.05-7.06.2013_r.

3.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 2013 roku

Pismo przewodnie z 6 września 2013 r. znak FB-V.431.44.2013.1

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.44.2013.1 z dnia 29 listopada
2014 r. cz. 1

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.44.2013.1 z dnia 29 listopada
2014 r. cz. 2

Wystąpienie pokontrolne FB-V.431.44.2013.1 z dnia 29 listopada
2014 r. cz. 3

3.06-12.07.2013_r.

Rok 2011

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Gospodarka finansowa, dochody budżetowe

Protokół FB.V-6.431-23/11 z 26 kwietnia 2011 r.

Wyjaśnienie pokontrolne WKO-0855/9/11 z 25 sierpnia 2011 r.

Wystąpienie pokontrolne FB.V-1.431-23/11 z 25 lipca 2011 r.

18-31.03.2011_r.

2.

Archiwum Państwowe
w Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43
60-967 Poznań

Kontrola archiwum zakładowego

Protokół kontroli archiwum zakładowego II-402-33/2011 z 2011 r.

22.03.2011_r.

3.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

kontrola sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi  szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli

Protokół kontroli z 21 czerwca 2011 r.

Odpowiedź na zalecenia sformułowane w Wystąpieniu pokontrolnym z  29 sierpnia 2011 r.

Wystąpienie pokontrolne z 29 sierpnia 2011 r.

7-20.05.2011_r.

4.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Realizacja przez Kuratora Oświaty:
1) doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach
2) zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Protokół kontroli z 2 lipca 2011 r.

1-3.06.2011_r.

Rok 2010

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Temat kontroli

Termin kontroli

1.

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

24.02.2010_r.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społeczny
I Oddział w Poznaniu
Wydział Kontroli Płatników Składek
ul. Dąbrowskiego 12
60-908 Poznań

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

16.08-6.10.2010_r.

3.

Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
ul. Św. Marcin 48/50
61-807 Poznań

Funkcjonowanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Poznaniu

3.12-6.12.2010_r.Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2011-06-07 13:56:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Świerkowska
(2020-01-21 16:30:02)
 
liczba odwiedzin: 1577865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X