☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sobota 24.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uwierzytelnienie świadectw


I    Podstawa prawna
1.  § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.)
2.  Cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

II Postanowienia wstępne
1.  Uwierzytelnienie świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły mające siedzibę na obszarze województwa wielkopolskiego, dokonuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
2. Za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od uwierzytelnienia dokumentu. Opłata za dokonanie uwierzytelnienia wynosi 26 zł i należy uiścić  ją dokonując wpłaty na konto bankowe:
a) przelew dokonany w Polsce: NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu 42 10101469 0008 5322 3100 0000,
b) przelew dokonany z zagranicy: PL 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 NBP LP LPW.
3. Wielkopolski Kurator Oświaty nie jest organem właściwym do uwierzytelniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez komisje okręgowe oraz świadectw wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, której wydano świadectwo należy pracownikowi prowadzącemu w Kuratorium Oświaty w Poznaniu postępowanie przedstawić upoważnienie wystawione i podpisane przez właściciela świadectwa.
5. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
1) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą,
2) duplikacie – należy przez to rozumieć dokument wystawiony w przypadku utraty oryginału; nie jest duplikatem kopia świadectwa potwierdzona przez notariusza, urząd itp.

III  Wymagane dokumenty
1.  Osoba ubiegająca się o uwierzytelnienie składa następujące dokumenty:
1) wniosek,
2) oryginał świadectwa lub jego duplikat,
3) kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za uwierzytelnienie,
4) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Wnioskodawcy (dowód osobisty, lub paszport, w przypadku zmiany nazwiska kserokopia aktu małżeństwa). 

IV  Miejsce i termin złożenia wniosku
Wniosek wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
pl. Wolności 18
(III piętro, pokój 322)
61-739 Poznań

V  Sposób rozpatrzenia wniosku
1.  Upoważniony pracownik prowadzący sprawę rozpatruje wniosek w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
2.  W sytuacji niekompletnej dokumentacji wnioskodawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Kserokopie dokumentów pozostają w aktach sprawy.
3.  W razie uzasadnionej potrzeby organ dokonujący uwierzytelnienia może zwrócić się z prośbą o przedstawienie innych dokumentów niezbędnych do dokonania uwierzytelnienia.

VI  Pozostałe informacje
Informacji w sprawie udziela
Ewelina Wysocka - specjalista Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem telefonu: 61 670 40 86 , pl. Wolności 18, III piętro, pokój 322.

Druk wpłaty - pobierz.

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą

Wzór upoważnienia - uwierzytelnienie

Wytworzył:
Kaźmierczak
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2011-05-11 12:03:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Hanna Kalka
(2018-03-22 08:00:13)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X