☰ Menu
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skargi i wnioski

Wielkopolski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone, w ramach przyjęć obywateli, przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 16.00. W celu uszczegółowienia wizyty prosimy zgłaszać przybycie pod nr tel. 61 670 40 83 lub 61 670 40 84.

Pracownik Zespołu ds. inicjatyw obywatelskich i skarg (pok. 318) przyjmuje skargi i wnioski:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00,

  • w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30.


Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z treścią § 8 ust.1 przywołanego rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.).

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Administrator danych osobowych: Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Inspektor ochrony danych – kontakt: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań; adres mailowy: iod@ko.poznan.pl; nr tel.:780 386 035

Cel, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz termin przechowywania danych osobowych:

Cel

Podstawa prawna

Termin

prowadzenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty postępowania w sprawie skarg i wniosków

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – zgodnie z art. 223 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego Wielkopolski Kurator Oświaty rozpatruje oraz załatwia skargi i wnioski w ramach swojej właściwości

okres archiwizacji danych osobowych wynosi 25 lat*

przekazanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty skargi do organu właściwego
w przypadku uznania się za organ niewłaściwy

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje skargę do organu właściwego, w przypadku uznania się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia

okres archiwizacji danych osobowych wynosi 5 lat*

* Okres archiwizacji danych osobowych został określony przez Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. Okresy archiwizacji stosuje się po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona.

Odbiorcy danych osobowych: wyspecjalizowane podmioty, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych następujące usługi: administrowanie i serwisowanie  oprogramowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów „eSOD”, serwisowanie  oprogramowania „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”; kurierom i poczcie polskiej w związku z przesyłaną korespondencją.

Przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych realizowane na wniosek osoby zainteresowanej:

  • Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

Wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny należy:

  • złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93

  • przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

  • przesyłać z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres: /ko_poznan/SkrytkaESP

Wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw dostępny jest na stronie internetowej  http://ko.poznan.pl w zakładce: Załatwianie spraw, podzakładce: Ochrona danych osobowych

  • Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Wytworzył:
Kaźmierczak
(2020-02-03)
Udostępnił:
Anna Kaźmierczak
(2011-05-05 08:04:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Świerkowska
(2020-02-03 12:48:08)
 
liczba odwiedzin: 1577912

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X